© 2018 BLUEFLEET 

 • Facebook Social Icon

Autokosten 

Nieuwe fiscale spelregels vanaf 2020

Als onderdeel van de taxshift besliste de federale regering om de autofiscaliteit aan te passen, in het kader van de herziening van de vennootschapsbelasting. Dit heeft vergaande gevolgen voor uw autokeuze. Er is goed en minder goed nieuws.

Eénmanszaken nu ook behandeld als vennootschappen

Deze bedrijven kunnen sinds 2018 hun autokosten inbrengen volgens hetzelfde regime als vennootschappen, en dus genieten van de fiscale stimuli voor milieuvriendelijke wagens. De minimale basis voor de aftrekbaarheid blijft 75% zoals voorheen, ongeacht de uitstoot. Vanaf 2020 worden zij inzake autokosten helemaal gelijkgeschakeld met de vennootschappen. Opgepast: dit geldt enkel voor de bepaling van de fiscale grondslag, de effectieve aftrek wordt nog steeds bepaald door het werkelijke gebruik.

Vennootschappen

Tot 1/1/2020 blijft de bestaande fiscaliteit gelden. Vanaf die dag worden nieuwe en rijdende wagens onderworpen aan een nieuwe berekeningswijze, die met name voor diesel- en benzinewagens een behoorlijke impact heeft. 

De nieuwe formule is: 120 % – (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer).

De brandstofcoëfficiënt bedraagt 1 voor diesel (en hybridevarianten), 0,95 voor benzine (en hybridevarianten)  en 0,9 voor auto’s op CNG, deze laatste met maximaal 11 fiscale pk.

Het percentage van aftrekbaarheid bedraagt vanaf dan maximaal 100 %, wat betekent dat de verhoogde aftrek tot 120% voor elektrische voertuigen wegvalt. Voor voertuigen met een uitstoot van 200 gr/km of meer verlaagt de aftrek tot 40 %.

Rekenvoorbeeld:

We nemen een premium middenklasse dieselwagen met een netto-investering van € 30.000 en een CO2-uitstoot van 104 gr/km.

In de huidige fiscaliteit is deze wagen aftrekbaar à 90%.

In de nieuwe berekening vanaf 2020 daalt de aftrekbaarheid naar 68%!

Voor plug-in hybrides wordt het nog complexer: enkel indien zij maximaal 50 gr/km uitstoten en de elektrische batterij een verhouding van minimaal 0,5 ten opzichte van het leeggewicht bereikt, wordt hun CO2-uitstoot gebruikt voor de berekening van de aftrekbaarheid. Die zal dan doorgaans 100% bedragen.

In de andere gevallen worden zij als 'fake hybride' beschouwd en dient de CO2 van de overeenstemmende benzineversie te worden gehanteerd, of, indien er geen alternatief is, de uitstoot van de hybride met 2,5 vermenigvuldigd worden. 

Zelfde opmerking voor het Voordeel Alle Aard (zie onderaan): terwijl er voor alle andere voertuigtypes niets verandert, wordt het VAA voor de 'fake' hybrides vanaf 2020 op dezelfde manier aangepast. 

Eén en ander heeft zware budgettaire gevolgen, en u doet er goed om hier reeds nu mee rekening te houden. Terwijl de 'echt' groene voertuigen interessanter worden dan diesel of benzine, kan een 'fake hybrid' vanaf 2020 fors meer kosten, zowel voor het bedrijf als (nog meer) de berijder! BLUEFLEET zal u hierbij graag adviseren en de nodige berekeningen maken.

WLTP en de nieuwe emissienormen

Eén van de gevolgen van dieselgate is de vervanging van de oude homologatieprocedure NEDC door een nieuwe, meer realistische meting die WLTP genoemd wordt, en die sinds september 2018 in voege is getreden. Elke nieuwe auto die op de markt wordt gebracht, moet volgens die nieuwe formule gemeten en gehomologeerd worden. Echter, door de nieuwe procedure die veel werkelijkheidsgetrouwer is, blijken bijna alle wagens een hogere CO2-uitstoot te hebben dan onder de oude NEDC-meting. Gemiddeld worden stijgingen van zo'n 20% vastgesteld. Dat heeft natuurlijk directe invloed op de belasting en fiscale behandeling, die in ons land hoofdzakelijk is gebaseerd op de CO2-uitstoot.

Probleem is dat bestaande wagens nog onder de oude formule gemeten zijn, en hierdoor een belastingvoordeel zouden hebben. Tevens zou de nieuwe meting een enorme kostenverhoging betekenen voor bedrijven, zodat de overheid een overgangsfase instelde waarbij een gecorrigeerd CO2-cijfer gehanteerd wordt. Dat wordt NEDC 2.0 genoemd en is een cijfer dat bekomen wordt door het WLTP-cijfer te herrekenen volgens een vaste formule.

Die overgangsfase hanteert de federale overheid (FOD Financiën) tot en met 2020, terwijl de Vlaamse overheid (BIV, rijtaks) ze aanvaardt tot en met 2019. Maar er is grote onduidelijkheid over de effectieve toepassing, waardoor in de praktijk rechtsonzekerheid ontstaat voor bedrijven en werknemers. Deze laatste weten immers net zo weinig als hun werkgever welk hun privé Voordeel Alle Aard zal zijn op hun nieuwe bedrijfswagen.

Daarnaast blijkt dat, zelfs gecorrigeerd, de nieuwe wagens doorgaans een hogere uitstoot hebben, zodat het bijna onmogelijk wordt om een werkbare car policy te hanteren. Allemaal zaken die aantonen hoe belangrijk het is om nu de juiste keuzes te maken en niet zomaar de kostenverhoging te ondergaan! 

NCO - Net Cost of Ownership

Een Low Emission Vehicle kost doorgaans meer dan een vergelijkbare klassieke auto op fossiele brandstof. Daarom is het belangrijk om de werkelijke nettokost te berekenen, met opname van alle gebruikskosten en na fiscale verwerking. Dit vereist een andere benadering dat vandaag gebeurt in zgn. TCO-berekeningen.

Hoe onderscheidt een LEV zich van een klassieke auto:

 • de autokosten kunnen fiscaal voor een groter deel worden afgetrokken van de bedrijfswinst voor belastingen: 120% bij een volledig elektrische auto (100% vanaf 2020) en tot 100% voor een hybride, afhankelijk van de milieukenmerken. Vanaf 2020 wordt het verschil nog groter, wanneer de aftrekbaarheid van diesel en benzinewagens verder daalt (zie verder);

 • het verbruik van brandstof is veel lager mits correct gebruik (rijstijl en opladen bij plug-in);

 • de onderhoudskosten zijn veel lager omdat er minder slijtageonderdelen in zulke auto zitten en de banden gelijkmatiger slijten;

 • de te verwachten restwaarde zal hoger liggen dan een klassieke auto wanneer binnen enkele jaren meer en meer overheden diesel ontraden;

 • over de evolutie van de elektriciteitskost valt weinig te voorspellen, maar bedrijven betalen doorgaansminder dan particulieren en de zonnepanelen op uw bedrijfspand zijn ideaal voor het gratis laden van de auto; 

 • zeker voor grotere en duurdere wagens is het Voordeel Alle Aard -het bedrag dat u privé aan belastingen betaalt voor het gebruik van een bedrijfswagen - fors lager bij een LEV, wat de keuze meteen vergemakkelijkt.

Wie vandaag een leasingofferte voor een LEV vergelijkt met een offerte voor een diesel of benzine, zal mogelijk schrikken van het prijsverschil. Maar zoals hierboven aangegeven, verandert het plaatje helemaal na de NCO-oefening. Dan blijkt vaak dat de overstap kostenneutraal kan, en mogelijk zelfs voordelig is voor de bestuurder van de auto.

BLUEFLEET maakt gedetailleerde NCO-simulaties van alle wagens, zodat u volledig inzicht krijgt in de reële kost van alle mogelijke alternatieven. 

Car policy en HRM

De meeste bedrijven werken inmiddels met een car policy, ook wel autoregeling of wagenparkregeling genoemd. Dit document bevat alle afspraken met de bestuurder of berijder, zijnde de werknemer die een auto van het bedrijf ter beschikking wordt gesteld. De carpolicy dient door de berijder te worden ondertekend en wordt, net als het arbeidsreglement, aan de arbeidsovereenkomst toegevoegd. Bij eventuele latere betwistingen vormt de carpolicy een belangrijk bewijsstuk over gemaakte afspraken rond het gebruik van de firmawagen.

Omdat elektrische wagens vandaag doorgaans duurder zijn en er minder keuzemogelijkheid in merken en modellen bestaat, zal de werknemer een ander type auto moeten gaan rijden dan wat hij of zij tot dan toe gewend was.

LEV's vereisen ook een aangepast rijgedrag, en de bestuurder zal de auto moeten opladen door zo vaak mogelijk te 'stekkeren'. Gebeurt dat niet, zullen de kosten uit de hand lopen en wordt het besparingspotentieel allesbehalve benut. Zo moet men ook concreet kijken naar de regeling voor de tankkaart, om niet achteraf voor verrassingen te komen.

Niet iedereen is bereid met een andere auto te rijden of de gevraagde inspanningen te leveren, tenzij er iets tegenover staat. Dat kunnen financiële incentives zijn, maar ook praktische ondersteuningen bv. tijdens vakantieperiodes. 

Deze 'duwtjes-in-de-rug' moeten niet enkel duidelijk en transparant vastgelegd worden, ze vereisen doorgaans ook ingrepen in het personeelsbeleid. Gezien de gevoeligheden, dient u als bedrijf hier goed over na te denken. Wij adviseren u graag!

Voordeel Alle Aard

Wie een auto van de zaak gebruikt en deze niet 100% voor het werk gebruikt (bv. door de auto ook voor de verplaatsingen van en naar het werk te gebruiken), wordt daar door de fiscus voor belast. Met een complexe formule, die jaarlijks wordt aangepast, wordt een fictief 'voordeel' berekend dat aan het belastbaar inkomen in de personenbelasting wordt toegevoegd. 

De overheid heeft met het VAA, zoals het Voordeel Alle Aard wordt afgekort, een tweeledig doel voor ogen: enerzijds auto's met lagere CO2-uitstoot in het verkeer zetten en anderzijds diesel ontraden. De berekening houdt immers rekening met volgende factoren:

 • de CO2-uitstoot

 • het brandstoftype

 • de leeftijd

 • de totale aankoopprijs (voor korting)

Hoe duurder de auto en hoe hoger het CO2-getal, hoe hoger het VAA. Dit speelt een grote rol bij luxewagens, waarbij het VAA het drie- of viervoudige kan bedragen naargelang men een milieuvriendelijk plug-in hybrid dan wel een klassieke diesel kiest.

 

OPGELET: de nieuwe fiscale regels voorzien vanaf 1/1/2020 een bestraffing van zgn. 'fake hybrides', dat zijn plug-in hybrides die niet aan de criteria voldoen om erkend te worden als 'zuivere' wagen, en die besteld zijn na 1/1/2018. Niet enkel worden zij vanaf 2020 fors minder aftrekbaar, voor de berijder stijgt ook het VAA sterk. Bij de berekening moet immers rekening worden gehouden met de uitstoot van de overeenstemmende benzineversie. Is die er niet, moet de uitstoot van de hybride vermenigvuldigd worden met factor 2,5. Zeker voor duurdere wagens kan dit een zware impact hebben in de personenbelasting!

Vraag ons naar de juiste detailberekening voor de wagens in uw car policy of van uw verlanglijstje.